Skip to main content

Reglementen en Algemene voorwaarden

Hofstede Welland Per 01 januari 2022

 • Toepassing

  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen en overeenkomsten m.b.t. alle accommodaties die worden verhuurd door Hofstede Welland VOF. Onder “huurder” wordt verstaan die persoon die met Hofstede Welland VOF een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van de accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten. De Algemene Voorwaarden van Hofstede Welland VOF zijn van toepassing ongeacht uw verwijzing naar andere algemene voorwaarden. Hofstede Welland VOF wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Afwijkende afspraken zijn slechts geldig als dit schriftelijk met Hofstede Welland VOF is overeengekomen.
 • Toepasselijk recht

  Op de overeenkomst tussen u en Hofstede Welland VOF is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Boekingen

  Reserveringen kunnen alleen geschieden door personen die 23 jaar of ouder zijn. Boekingen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. Het is niet toegestaan om door personen van 23 jaar of ouder reserveringen te maken voor personen onder de 23 jaar. Hofstede Welland VOF behoudt zich het recht voor om te allen tijde (zonder opgaaf van redenen) te weigeren een boeking in behandeling te nemen. Bij een online reservering ontvangt u van Hofstede Welland VOF direct na (aan)betaling de reserveringsbevestiging op het door u opgegeven email adres. Indien u een online reservering maakt dient u altijd eerst akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Hofstede Welland VOF. Zonder akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden is het niet mogelijk een online reservering te maken. Ontvangt u geen reserveringsbevestiging op het door u opgegeven email adres neemt u dan contact op met Hofstede Welland VOF. De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
 • Reisdocumenten

  U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Hofstede Welland VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.
 • Betalingen

  Bij een online reservering dient u een aanbetaling te doen van 30% van de totale huursom. Betaling dient direct online te geschieden d.m.v. een van de online betaalmogelijkheden. Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door Hofstede Welland VOF uiterlijk 42 dagen voor de dag van aanvang van het verblijf. Bij boekingen binnen 42 dagen voor aanvang van uw verblijf dient het gehele boekingsbedrag voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Hofstede Welland VOF u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Hofstede Welland VOF zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Hofstede Welland VOF als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Hofstede Welland VOF in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. Hofstede Welland VOF heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing. Hofstede Welland VOF heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.
 • Prijzen

  U bent aan Hofstede Welland VOF verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de boeking. Indien de kosten van Hofstede Welland VOF (personeel, op energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Hofstede Welland VOF het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben, de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren). Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief belastingen en of toeslagen, tenzij anders vermeld.
 • Extra kosten

  De huurder is behalve de huurprijs ook de administratiekosten (waarin begrepen reserverings-en afhandelingskosten), servicekosten en de toeristenbelasting inclusief bijdrage en overige heffingen eveneens verschuldigd.
 • Borgsom

  Hofstede Welland VOF verlangt van u een borgsom. De hoogte van de borgsom staat vermeld op uw bevestiging. De borgsom of het eventuele restant daarvan, wordt binnen 1 week volgend op uw vertrek teruggestort op uw bank-of girorekening, mits u de accommodatie naar behoren, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.
 • Aankomst en vertrek

  De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld in de bevestiging van de boeking, vanaf 16.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld in de bevestiging van de boeking dient de accommodatie vóór 10:00 uur verlaten te zijn. Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de boeking, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten, tenzij u voldoet aan de annuleringsvoorwaarden van de annuleringsverzekering. Als u zich niet houdt aan de regels bij vertrek, vermeld in de welkomstmap wordende kosten zoals vermeld in deze map, verrekend met de borgsom.
 • Huisdieren

  Het toestaan van huisdieren is per accommodatie verschillend laat u tijdig inlichten of huisdieren bij uw accommodatie toegestaan zijn. Uw huisdier dient ten allen tijde te zijn behandeld tegen vlooien en teken. Voor de aanwezigheid van huisdieren worden door Hofstede Welland VOF extra kosten in rekening gebracht.
 • Roken

  In al onze accommodaties is het niet toegestaan om binnen te roken, wordt hieraan niet voldaan dan behoudt Hofstede Welland VOF zich het recht om per direct de overeenkomst te beëindigen. Bij constatering einde huurovereenkomst houdt Hofstede Welland VOF het recht de borg in te houden.
 • Annuleringskosten

  Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten en bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de dag van aankomst de totale overeengekomen kosten. De reissom zal alsnog gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de accommodatie in die periode door  een andere  gast geboekt wordt.

 • Wijzigingen in de overeenkomst

  Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Hofstede Welland VOF niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Hofstede Welland VOF om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Hofstede Welland VOF uw wijzigingen accepteert, kan Hofstede Welland VOF u wijzigingskosten in rekening brengen.
 • Overmacht en wijziging

  In het geval Hofstede Welland VOF al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen voor een andere accommodatie. Overmacht aan de zijde van Hofstede Welland VOF bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Hofstede Welland VOF daaronder mede begrepen brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen. U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar maken. In dat geval heeft Hofstede Welland VOF het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Hofstede Welland VOF zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
 • Indeplaatsstelling

  Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan derden dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Hofstede Welland VOF. Indien u en Hofstede Welland VOF zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruiker die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Hofstede Welland VOF voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolgd van de vervanging en eventuele annuleringskosten.
 • Opzegging

  Hofstede Welland VOF heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij boeking persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.
 • Breuk, vermissing

  De huurder, genoemd op de bevestiging van de boeking, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op het terrein, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed. Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Hofstede Welland VOF en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.
 • Aansprakelijkheid

  Hofstede Welland VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze accommodaties en/of andere faciliteiten van Hofstede Welland VOF, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Hofstede Welland VOF of (één van) haar werknemers. Evenmin staat Hofstede Welland VOF ervoor in dat het verblijf in één van haar accommodaties voldoet aan de verwachtingen die u daarvan had. Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot en/of andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Hofstede Welland VOF is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis-en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering. Hofstede Welland VOF is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten. U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Hofstede Welland VOF, ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden. U vrijwaart Hofstede Welland VOF voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u als dan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.
 • Speeltoestellen

  De huurder is verplicht deze op een verantwoorde, veilige manier te (doen) gebruiken en om de door Hofstede Welland VOF gegeven gebruiksinstructies op te volgen. U vrijwaart Hofstede Welland VOF voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in of om het speeltoestel bevinden. Bij het niet juist gebruiken en/of materiële schade aan speeltoestellen worden extra kosten in rekening gebracht, welke u als dan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.
 • Reglementen

  Alle gasten dienen zich te houden aan de door Hofstede Welland VOF voor de accommodatie vastgestelde regels Bij het inchecken is men verplicht zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de brochure voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld. Er mogen geen tenten/caravans & campers bij de accommodatie geplaatst worden, zonder toestemming van Hofstede Welland VOF.
 • Internet

  Op de website van Hofstede Welland VOF wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Hofstede Welland VOF hecht veel waarde aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. Hofstede Welland VOF kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke druk-, zet-en typfouten binden Hofstede Welland VOF niet. Prijswijzigingen voorbehouden. De website van Hofstede Welland VOF kan tevens links bevatten naar websites van derden. Hofstede Welland VOF is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.
 • Klachten

  Hofstede Welland VOF stelt alles in het werk om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Onvolkomenheden aan de accommodatie dienen direct te worden gemeld, zodat deze opgelost kunnen worden. Nogmaals; zijn er problemen, op-of aanmerkingen tijdens uw verblijf, meldt dit altijd direct. Achteraf; na check out; kunt u geen enkele aanspraak maken op vergoedingen, declaraties etc. Klachten c.q. adviezen kunnen gestuurd worden aan ons kantoor te Noordwelle.
 • Algemeen

  Druk-en zetfouten binden Hofstede Welland VOF niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten. Hofstede Welland VOF Wellandweg 12 4326 SL Noordwelle 06-30046153 www.hofstedewelland.nl info@hofstedewelland.nl Kamer van koophandel: 64676064 BTW nummer: NL8557 74 290 B01